Rīgā norisināsies Baltijas mēroga konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās”

Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās

2021. gada 23. – 24. septembrī

Tiešsaistes konference Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem

Ar mērķi stiprināt muzeju un bibliotēku lomu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanā septembrī norisināsies Baltijas mēroga konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās”. Konferences moto: Jautā savai bibliotēkai! Jautā savam muzejam! (Ask Your library! Ask Your museum!). Tas atspoguļo bibliotēku un muzeju apņēmību ieņemt ekspertu un sabiedrības padomdevēju lomu ilgtspējīgas attīstības jautājumos.

Konferenci rīko Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas muzeju un bibliotekāru biedrībām un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Šogad aprit trīsdesmit gadi kopš Latvijas pievienošanās starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO –, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā.

Konference piedāvās gan vietēja, gan starptautiska mēroga nozaru ekspertu priekšlasījumus un praktiskas darbnīcas, kurās gūt zināšanas, izmēģināt noderīgus rīkus, kā arī tīkloties ar Baltijas valstu kolēģiem un domubiedriem. Konferences mērķauditorija: Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbinieki; norises valoda: angļu.

Konferences pirmā diena, 23. septembris, būs veltīta IAM reģionālā – Baltijas valstu – konteksta izprašanai. Baltijas jūras valstu padome (Council of the Baltic Sea States, CBSS) iepazīstinās ar Baltijas jūras reģiona situāciju saistībā ar IAM ieviešanu, īpaši akcentējot Igaunijas, Latvijas un Lietuvas veiksmes un izaicinājumus. Turpinājumā Viļņas Universitātes pētnieces aplūkos Baltijas valstu kultūras jomā caur IAM prizmu. Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) un  Eiropas muzeju organizāciju tīkls (Network of European Museum Organisations, NEMO) raksturos bibliotēku un muzeju darbu IAM jomā Eiropā un Baltijā. Tādējādi pirmā konferences daļa iezīmēs ilgtspējīgas attīstības lokālo kontekstu kā ģeogrāfiskā, tā abu sektoru līmenī. Tai sekos iepazīšanās ar sešām muzeju un bibliotēku projektu gadījumu analīzēm no trim Baltijas valstīm, kas ļaus uzzināt, ar kuriem no IAM Baltijas bibliotēkas un muzeji jau strādā, kādas metodes tiek izmantotas šajā darbā un kā tiek mērīti projektu rezultāti. Pirmās dienas noslēgumā Baltijas muzeju un bibliotēku kolēģiem būs iespēja satikties grupu diskusijās, lai dalītos ar pieredzi savā darbā ar IAM un iepazītos ar britu muzeju eksperta Henrija Makgī (Henry McGhie) izstrādāto “Sešu soļu plānu darbam ar IAM”.

Konferences otrā diena, 24. septembrī, sniegs iespēju iepazīties ar praktiski pielietojamiem rīkiem un ietvariem, kas var palīdzēt muzejiem un bibliotēkām plānot, uzraudzīt, izvērtēt un komunicēt savu darbu IAM jomā. Tiks prezentēti gan tādi rīki, kas radīti specifiski muzeju vai bibliotēku videi, gan tādi, kas noderīgi dažādām mantojuma institūcijām. Prezentācijām sekos praktiskas  meistardarbnīcas, kurās dalībniekiem tiks dota iespēja tuvāk iepazīt kādu no prezentētajiem rīkiem. Konferences otrās dienas noslēgumā notiks paneļdiskusija, kurā Baltijas valstu muzeju un bibliotēku asociācijas kopā ar valsts sektora pārstāvjiem diskutēs par to, kā veicināt šo sektoru sadarbību IAM ieviešanā.

Lai iepazītos ar pilnu konferences programmu, aicinām apmeklēt konferences tīmekļvietni: https://baltic-museums-libraries-sdg.lnb.lv/ !

Konference notiks tiešsaistē un tiks straumēta  Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Youtube” kontā, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Muzeju biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības “Facebook”  lapās un būs bez maksas pieejama ikvienam interesentam.

Muzeju un bibliotēku profesionāļu reģistrēšanos dalībai meistardarbnīcās koordinēs Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas Bibliotekāru biedrība, un tā norisināsies augusta beigās.

Projekts tiek īstenots ar UNESCO Līdzdalības programmas finansiālu atbalstu.

 

Konteksts

2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā 193 valstu pieņemtā kopīgā rezolūcija “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” ir vērienīga un iedvesmojoša rīcības programma, kas pievēršas plašam spektram globālu ekonomikas, sociālās jomas un vides aspektu. Programmas mērķis ir līdz 2030. gadam pavērst pasaules attīstību ilgtspējas virzienā – mazināt nabadzību, radīt taisnīgu un līdztiesīgu sabiedrību un aizsargāt planētu. Rezolūcija jeb Dienaskārtība 2030 nosaka 17 llgtspējīgas attīstības mērķus un 169 apakšmērķus, kas apkopo pasaules aktuālākos izaicinājumus un paredz, ka šo mērķu īstenošanā iesaistās visi – pilsoniskā sabiedrība, privātais sektors, valstis, valstu apvienības, ANO un citas institūcijas. IAM sasniegšana ir atkarīga ne vien no starptautisku stratēģisko dokumentu pildīšanas, bet lielā mērā arī no vietējiem apstākļiem pielāgotas pieejas IAM ieviešanā atsevišķos reģionos, valstīs, pilsētās. IAM lokalizēšana notiek ne vien reģionālā un nacionālā, bet arī atsevišķu sektoru līmenī.

Kopš 2015. gada bibliotēku lomu IAM sasniegšanā aktualizē Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA). 2017. gada IFLA  kongresā  tika atklāta Pasaules bibliotēku karte (Library Map of the World), kurā izveidota IAM stāstu sadaļa. IFLA ir sagatavojusi vairākas publikācijas, kas pievērš uzmanību bibliotēku lomai, nozīmei un veikumam IAM sasniegšanā. Kopš 2021. gada janvāra oficiālo IFLA sekciju sarakstā ir iekļauta ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries) sekcija. Arī Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) sniedz atbalstu bibliotēkām darbā ar IAM. 2019. gadā tika publiskota EBLIDA Matrica, kas ir instrumentu kopums, lai palīdzētu Eiropas bibliotēkām iesaistīties ilgtspējīgas attīstības programmas “Eiropa 2030” īstenošanā.  2020. gadā EBLIDA publicēja izdevumu “Ilgtspējīgas attīstības mērķi un bibliotēkas. Pirmais Eiropas ziņojums”, kurā uzsvērta nepieciešamība Eiropas bibliotēkām noteikt Dienaskārtību 2030 kā pamatu paplašinātai bibliotēkas koncepcijai.

2015. gada UNESCO “Ieteikumā par muzeju un kolekciju, to daudzveidības un lomas sabiedrībā aizsardzību un veicināšanu” tika izcelta muzeju nozīmīgā loma sociālās kohēzijas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Starptautiskās Muzeju padomes (International Council of Museums, ICOM) paspārnē 2018. gadā tika izveidota Ilgtspējīgas attīstības darba grupa, kuras mērķis ir paātrināt un atbalstīt muzeju pievēršanos IAM programmai. 2019. gada ICOM Ģenerālās Asamblejas rezolūcijās tika ietvertas apņemšanās un rekomendācijas muzeju iesaistei Dienaskārtības 2030 ieviešanā. 2019. gadā Eiropas muzeju organizāciju tīkls (Network of European Museum Organizations, NEMO) savu ikgadējo konferenci “Muzeji 2030 – daloties receptēs labākai nākotnei” veltīja ilgtspējīgas attīstības tēmai.

Sekojot augstākminētajiem globālajiem procesiem abās nozarēs, likumsakarīga ir Baltijas valstu bibliotēku un  muzeju 2020. gadā uzsāktā iniciatīva IAM reģionālā konteksta apzināšanai un aktualizēšanai profesionālajā vidē. Nozīmīga šīs iniciatīvas daļa ir arī starpvalstu un starpnozaru sadarbības veicināšana.

 

Kontaktinformācija:

Inga Surgunte
Latvijas Muzeju biedrība
Latvijas Nacionālā bibliotēka
inga.surgunte@lnb.lv
+37129953235