Profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmens

Pieņem iesniegumus bezmaksas klātienes konsultācijām par profesionālās kompetences novērtēšanu 3.līmeņa profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” iegūšanai.

Elektroniski aizpildītu iesnieguma veidlapu jāsūta uz e-pastu: jautrite.asurova@lnb.lv . Veidlapā norādiet sev vēlamo konsultāciju datumu un laiku.

Iesnieguma veidlapa lejupielādējama šeit.

Kontaktpersona: Kompetenču attīstības centra izglītības metodiķe Jautrīte Ašurova. Kontakttālrunis (+371) 67716054 vai mob. (+371) 27798779

Saistošie normatīvie dokumenti, ar kuriem jāiepazīstas pirms konsultācijām:

  1. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai
  2. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises darbību laiki 
  3. Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci
  4. Ministru kabineta 2013. gada 10.septembra noteikumi Nr.791Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis
  5. Bibliotekāra profesijas standarts
  6. Ministru kabineta 2011. gada 30.augusta noteikumi Nr.662Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība profesionālās izglītības programmās
  7. Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.451 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti