Izstāde “Mālu un keramikas pētījumi Latvijā”

Latvijas Universitātes Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā (Jelgavas ielā 1) līdz 31. martam ir apskatāma izstāde “Mālu un keramikas pētījumi Latvijā”. Izstāde veidota Latvijas Universitātes (LU) 74. zinātniskās konferences, starptautiskā un starpdisciplinārā simpozija “Māli un Keramika” ietvaros.

Latvijā līdz šim māli un to īpašības visplašāk ir pētītas dabas zinātnēs, materiālzinātnēs un  inženierzinātnēs, kamēr citās zinātņu nozarēs veiktie pētījumi ir bijuši mazāk zināmi plašākam lasītāju lokam.

Pētījumi par māliem Latvijā notiek salīdzinoši šaurā pētnieku lokā, kurus galvenokārt veic pētnieki no LU un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU).

Ekspozīcijā dots ieskats Latvijas mālu pētījumu vēsturē, sākot ar profesora Julija Eiduka un Jāņa Freimaņa pētījumiem: Latvijas māli kā izejviela klinkera ražošanā un organomālu izpētē.

Izstādē aplūkojamas LU profesoru  Austras Stinkules, Valda Segliņa, Andra Actiņa un pētnieku Jura Kostjukova, Annas Trubačas-Boginskas monogrāfijas un zinātnisko konferenču tēžu krājumi. Iespējams iepazīties ar RTU asoc. prof. Rutas Švinkas un Visvalža Švinkas pētījumiem mālu un keramikas jomā. Pētniece Austra Stinkule nozīmīgu mūža daļu veltījusi Latvijas derīgo izrakteņu pētījumiem un izdotā grāmata “Māli Latvijas zemes dzīlēs” sniedz informāciju par māla minerālu uzbūvi un veidošanās apstākļiem, kā arī par to izplatību Latvijas nogulumiežos.

Izstādes saturu bagātina Eiropas apstiprinātais patents LU izgudrojumam “Method of separation of submicron particles of illite mineral from illite clay”, jo ne katru dienu ir iespēja aplūkot kāds vizuāli izskatās patents.

Izstādē atspoguļots mālu un keramikas plašais pielietojums medicīnā un mākslā, ko apliecina vizuālā informācija, kas ļauj apskatīt pētījumu rezultātā iegūtos māla paraugus no LU un RTU laboratorijām.

Izstādi bagātina interesantie Latvijas Mākslas akadēmijas mākslinieces, keramiķes Līgas Skariņas un studentu keramikas darbi, sākot no vāzēm līdz māla maizes klaipiem.

Simpozijam veltītā grāmatu, mālu paraugu, fotogrāfiju izstāde paplašina zināšanas par paveikto daudzās mālu pētniecības jomās Latvijā.

Konferences viesi, nozares pārstāvji un jebkurš interesents laipni gaidīti iepazīties ar izstādi!

Informāciju sagatavoja:

Rita Alkšbirze
LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre
e-pasts: rita.alksbirze@lu.lv

Mālu un keramikas  pētījumi Latvijā