Rekvizīti

Biedrība ‘Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija’

Reģ.Nr.: 40008008708

Jur. adrese: Paula Valdena 5, LV-1048

Banka: SEB Latvijas Unibanka AS, Rīdzenes nodaļa

Konts: LV52UNLA0002200700270

Kods: UNLALV2X002