Statūti

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas statūti

 

1. nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija” (turpmāk – Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku attīstību un sadarbību;
2.1.2. veicināt Latvijas zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības optimālu informatīvo apgādi;
2.1.3. saliedēt Biedrības sastāvā esošās augstskolu un speciālās bibliotēkas, kam ir līdzīgi informatīvie un zinātniskie mērķi un uzdevumi.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura augstskolas un speciālā bibliotēka, kam ir līdzīgi informatīvie un zinātniskie mērķi un uzdevumi, iesniedzot rakstisku pieteikumu valdei. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Par jaunu biedru uzņemšanu lemj biedrības sapulce pēc ieinteresēto bibliotēku iesniegumu izskatīšanas biedrības valdē. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.
4.3. Valdes lēmumu apstiprina biedru sapulce.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar sapulces lēmumu pēc Valdes ierosinājuma, ja:

4.6.1. biedrs vairāk nekā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu,
4.6.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus,
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības,
4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.7. Ierosinājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata valde tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde sagatavo priekšlikumu sapulcei lēmuma pieņemšanai.
4.8. Sapulces lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija rakstveidā jāpaziņo izslēgtajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.3. savā darbībā ievērot Biedrības intereses, aizstāvot savu viedokli un pamatojot priekšlikumus ievērot ētikas un morāles normas, izturēties ar cieņu pret citu biedru pārstāvjiem un Biedrības izpildinstitūcijas locekļiem,
5.2.4. informēt Biedrību par savu darbību tik lielā mērā, cik tas nepieciešams Biedrības darbībai un nekaitē biedra interesēm,
5.2.5. noteiktajos termiņos samaksāt iestāšanās naudu, ikgadējo biedra naudu un citus maksājumus saskaņā ar sapulces lēmumu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgs piedalīties jebkurš pārstāvis no Biedrības biedra statusā esošās bibliotēkas.
7.3. Katram biedrības biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedru sapulcē biedrības biedru pārstāv bibliotēkas vadītājs vai tā pilnvarota persona.
7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.10. Biedrības finanses tiek izlietotas statūtos noteikto mērķu sasniegšanai un Biedrības darbības nodrošināšanai saskaņā ar tāmi, kuru apstiprina Biedru sapulce.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas tiek ievēlēta, aizklāti balsojot pēc biedru iepriekš izvirzītu kandidātu saraksta.
8.2. Valdi ievēlē uz 3 gadiem 6 cilvēku sastāvā. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Bibliotēku valdē pārstāv attiecīgās bibliotēkas direktors, direktora vietnieks vai to pilnvarotā persona.
8.4. Valdes priekšsēdētājs organizē valdes darbu un vada Biedrības administratīvo un finansiāli saimniecisko darbību, atbild par to, realizē šo statūtu prasības.
8.5. Valdes priekšsēdētājs pilnvaru laikā saņem atlīdzību, kuras apmērus un izmaksas kārtību nosaka biedru sapulce.
8.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.7. Valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību atsevišķi, valdes locekļi pārstāv biedrību kopā ar pārējiem pieciem valdes locekļiem.
8.8. Ja valdes loceklis pārtrauc darbu valdē, valde apstiprina jaunu valdes locekli no to valdes locekļu kandidātu vidus, kas tika izvirzīti valdes locekļa amatam pēdējā kopsapulcē, bet palikuši neievēlēti iegūto mazākuma balsu dēļ. Ja šāda kandidāta nav, valde turpina darboties nepilnā sastāvā vai ierosina ārkārtas kopsapulces sasaukšanu.

9. nodaļa. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu katru gadu biedru sapulces noteiktajā apmērā.

 

 

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas valdes priekšsēdētāja Inga Znotiņa
2019. gada 28. martā